وبلاگ شخصی بهروز صمدی

۱ مطلب در شهریور ۱۳۹۲ ثبت شده است

منتور?نگ عامل خروج مد?ران از نقطه کور

بهروز صمدی | سه شنبه, ۱۹ شهریور ۱۳۹۲، ۰۵:۰۱ ب.ظ | ۱ نظر

اصولا ما آدم ها هر وقت به آ?نه نگاه بکن?م ز?باتر?ن تصو?ر? که در عالم هست? وجود دارد خواه?م د?د حالا فرض کن?د در شرا?ط? زندگ? کن?د که آدم ها? ز?اد? به دلا?ل مختلف ناش? از قدرت ?ا هر چ?ز د?گر به آدم احترام بس?ار بگذارند.

نقطه کور مد?ران را اول?ن بار از دکتر ابوالعلائ? شن?دم که م? فرمود اخ?را ً در آمر?کا تحق?ق? انجام  داده اند مد?ران هر چه قدر در سلسله مراتب سازمان? بالاتر م? روند  خودشان را کمتر م? شناسند و نسبت به خود دچار توهم م? شوند و ضعف ها? خود را ?ا نم? ب?نند ?ا نم? خواهند بب?نند.علتش هم ا?ن است که مد?ران ارشد از د?گران کمتر بازخورد م? گ?رند ز?را کمتر در معرض  ارز?اب? قرار م? گ?رند چون  ارتباطشان با د?گران رسم? م? شود.پشت درها? بسته م? نش?نند و جلو? درب آن ها منش? نشسته است و د?گران به راحت? به آن ها دسترس? ندارند و در نت?جه اطلاعات کمتر? در اخت?ارشان قرار م? گ?رد و بازخورد کمتر? ن?ز در?افت م? کنند پس کم کم گرفتار توهم? م? شوند که اسم آن را نقاط کور مد?ران ارشد نام?ده اند.البته همه ما نسبت به خودمان تعصب دار?م و موضوع ا?ن است که معمولاً انسان ها موفق?ت ها را به خود نسبت م? دهند و شکست ها را به عوامل ب?رون?.

آن چه درجلسات منتور?نگ اتفاق م? افتد ن?ز مکان?زم? است که تا آدم ها فارغ از ا?ن تعصب ها و آن نقاط کور ، و در جلسات? که اعتماد کامل و ارتباط خوب و مناسب? ب?ن منت?(مد?ر) و منتور برقرار است اطلاعات? واقع? و از سر خ?رخواه? از منتور به منت? منتقل شود که ا?ن اطلاعات حاصل ارز?اب? منتور از منت? ط? جلسات متماد? و بر اساس اطلاعات جنب? است.

با توجه به ا?نکه مد?ر?ت ?عن? تصم?م گ?ر? و پا?ه و ما?ه تصم?م گ?ر? هم اطلاعات است و منتور?نگ فرصت خوب? است تا منت?(مد?ر) اطلاعاتش دق?ق تر ، جامع تر و به روز تر باشد.در منتور?نگ ، منتور پس از کسب اطلاعات معتبر درباره منت? به او کمک م? کند تا او بتواند بهتر?ن تصم?مات را بگ?رد.د?روز که با منتور شرکت که صحبت م? کردم م? گفت کارش با ?ک? از مد?ران به جائ? رس?ده است که اصلاً شا?د خودش از شرکت برود و مس?رش عوض شود پس ا?ن بهتر?ن تصم?م شا?د ا?نگونه هم باشد.خوش به حال کس? که مشاور، دوست و راهنما? خوب? مثل منتور دارد تا هر از گاه? به او اطلاعات مف?د دهد که ممکن است خودش به تنها?? نتواند ا?ن اطلاعات را به دست آورد.منتور?نگ برا? مد?ران سازمان ما دستاوردها? ز?اد? خواهد داشت من جمله ا?نکه عامل? شده برا? خروج مد?ران از نقطه کور.

  • بهروز صمدی