وبلاگ شخصی بهروز صمدی

۲ مطلب در خرداد ۱۳۹۲ ثبت شده است

توسعه فرد به فرد مدیران به روش منتورینگ-قسمت4

بهروز صمدی | شنبه, ۱۱ خرداد ۱۳۹۲، ۰۲:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

 منتورینگ فرم طولانی مدت و سازمان یافته از توسعه افراد است که برای افرادی از سازمان اجرا می‌شود که مزایایی برای سازمان دارند.

منتورینگ حمایت، راهنمایی و مشاوره است و رابطه‌ای است که در آن همکاران باتجربه در محیط کار دانسته‌‌ها و تجارب خود را به همکاران جدید و بی تجربه انتقال می‌دهند.

منتورینگ نوعی از فرآیند توسعه است و تمرکز آن کمک به افراد برای مدیریت کردن مهارت‌هایشان است. بر نقطه نظرات و دیدگاه‌های فرد تاکید دارد و نه فقط بر عملکرد فرد در کار و اهداف آن هم سازمانی و هم فردی می‌باشد. (CIPD)

•مفهوم استاد – شاگردی در زبان فارسی تا حدودی مفهوم منتورینگ را می‌رساند. (راهنما، ق?م، مرب?، محرم راز، الگو، مرشد و ...).

  • بهروز صمدی

سردرگم? فرهنگ?

بهروز صمدی | شنبه, ۴ خرداد ۱۳۹۲، ۰۳:۲۱ ب.ظ | ۲ نظر

زمان? من در خودروساز? کار م? کردم ، ب? مخاطره و دارا? وضع?ت? قابل پ?ش ب?ن? با کار? مطمئن.اما برا? من که ب?ست و هفت سال داشتم مح?ط? خسته کننده و کسالت آور بود.من از وضع?ت کار گله داشتم.

?ک روز سر کلاس دکتر ابوالعلائ? نکات جالب? از مد?ر ارشد سازمان کنون? برا?مان گفت و آن جا بود که من با ا?ن شرکت آشنا شدم.چند? بعد از اتفاق در گروه ا?نترنت? دکتر باراندوست ، ا?م?ل? از ?ک? از کارکنان شرکت کنون? مبن? بر استخدام در?افت کردم و پس از کم? تحق?ق ، ا?م?ل را پاسخ دادم و مراحل استخدان? ط? شد که در مورد آن در پست + اشاره کرده ام.

?کسال است که از حضور من در ا?ن شرکت م? گذرد.در ا?ن مدت درباره بس?ار? از مسا?ل با همکارانم گفتگو داشته ام ول? اصلاْ کس? اشاره ا? به نقش من و وظا?ف من و انتظارات از من نکرد در حال? که برا? من خ?ل? مهم است که بدانم از من چه انتظار? م? رود و با?د اطلاعات? درباره نقش و مسئول?ت خودم بدانم و جالب ا?نکه هربار موضوع را پ?گ?ر? کردم نت?جه ا? نداشت و انگار در ا?ن شرکت موضوع به روش د?گر? دنبال م? شود.در ?ک? از گقتگوها ?ک? از روسا م? گفت همان کار? را بکن که همه م? کنند؟فرصت ها?? را کشف کن و با استفاده از منابع از فرصت ها استفاده کن.موضوع روز را درک کن.

اتفاقا ?ک? از هم?ن موضوعات روز بحث تغ??ر فرهنگ کار? بود که مد?ر ارشد ا?ن روزها اصرار فراوان به آن دارد و خواسته او از مد?ران و کارکنانش تغ??ر فرهنگ کار? است که نم? دانم چرا ه?چکس در ا?ن شرکت به ا?ن موضوع اهم?ت? نم? دهد.

ا?ن شرکت پروژه محور است و پروژه حرف اول را م? زند و سرعت امر? ح?ات? است و  بق?ه موضوعات اهم?ت نسب? دارد.آموزش هم اهم?ت نسب? دارد و اتفاقا در ا?ن دو سال گذشته از طرف مد?ر?ت با آن مبارزه هم شده است(که البته حق هم دارد چون موضوع به درست? پ?گ?ر? نم? شد) ، اما پس چرا من را استخدام کرده اند و حالا که ا?ن کار را کرده اند چرا تکل?ف را روشن نم? کنند.با ا?ن که در ا?ن مدت کارها? خوب? هم با کمک ت?مم انجام داده ا?م نمونه اش اجرا? برنامه منتور?نگ و طراح? برنامه ها?? برا? توسعه قابل?ت ها? مد?ر?ت? بوده است و ?ا فعال ساز? ت?م مدرس?ن داخل? و ... ول? در ا?ن سازمان ، اصول و قوان?ن جا? خود را به روابط داده است و ا?ن در حال? است که نوع ذهن?ات من از قماش? د?گر است بنابرا?ن احساس خوب? ندارم.من خودروئ? هستم و ا?نجا پروژه ا?.اوضاع کار به سخت? پ?ش م? رود.آن چه من آموخته ام و آن چه با خود به ا?ن شرکت آورده ام چون از جنس قوان?ن و س?ستم است به سخت? پذ?رش م? شود ول? کاف? بود من هم از جنس خودشان و با ارتباطات غ?ر رسم? م? آمدم.از نظر من سلسله مراتب تقدس دارد و من ا?ن گونه آموزش د?ده ام و ا?ن در حال? است که ا?نجا روابط تقدس دارد.تاک?د مد?ر?ت بر تغ??ر فرهنگ کار? مرهم? است برا? تحمل شرا?ط و ام?د به آ?نده برا? ادامه کار.فرهنگ? که بر شرکت قبل? حاکم بود و فرهنگ? که در شرکت کنون? وجود دارد من را حساب? دچار سردرگم? کرده است که اصلاْ تجربه اش را نداشتم.

  • بهروز صمدی