وبلاگ شخصی بهروز صمدی

۵ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۲ ثبت شده است

معرف? کارکنان برتر با نت?جه ابتر

بهروز صمدی | پنجشنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۲، ۰۳:۵۲ ب.ظ | ۱ نظر

جالب ن?ست در سازمان? کارکنان برتر به روش? انتخاب و معرف? شوند که نت?جه بدتر در سازمان باق? گذارد.?ک? از اهداف معرف? کارکنان برتر ا?جاد انگ?زه در سا?ر کارکنان است ول? به قول دوست عز?زم آقا? مهندس دب?ر? وقت? ابزار? دق?ق در اخت?ار حسن قرار گ?رد اوضاع خطرناک م? شود.اولاً انتخاب و معرف? کارکنان برتر با?د به موقع باشد.مگر م? شود باز?کن? امروز گل بزند و شش ماه د?گر او را تشو?ق کنند.ا?ن تشو?ق بدرد نم? خورد.مگر م? شود مع?ار انتخاب کارمند برتر مشخص نباشد پس بق?ه چه طور بفهمند که چکار? انجام دهند تا آن ها هم برتر شوند.چرا با?د انتخاب کارکنان برتر در سازمان? به آنجا?? ب?انجامد که کارکنان? که برتر شده اند خجالت م? کشند که اسام? شان اعلام شده است.به نظر ا?ن ابزار دق?ق دراخت?ار حسن قرار گرفته و خطرناک است.جالب آنجاست که سازمان? که مد?ر ارشدش عق?ده دارد زنان کارا?? لازم را ندارند و با استخدام زنان مخالف است و تعداد آن ها را در سازمان به حداقل رسانده چه طور م? شود که تعداد قابل توجه? از کارکنان برتر اعلام شده را زنان در بر گرفته است.ا?ن تناقضات را چه کس? پاسخگو م? باشد.

  • بهروز صمدی

توسعه فرد به فرد مد?ران با روش منتور?نگ-قسمت3

بهروز صمدی | پنجشنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۲، ۰۳:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

ا?ن طرح با هدف ارتقا شا?ستگ? ها? مد?ران انجام گرفته است و در شرکت توگا هم هم?ن طور.در توگا آقا? مهندس محمود? و همکارانشان با محور?ت مدل LPI به تدو?ن منشور رهبر? توگا پرداختند و بر اساس مع?ارها?? که مد?ران آن شرکت با?د داشته باشند به ارتقا? مهارت ها? مد?ران با روش منتور?نگ اقدام شده است در شرکت ما هم در کنار مهارت منتور در تشخ?ص ا?نکه چه مهارت ها?? با?د در مد?ران تقو?ت شود  از ورود? ها?? نظ?ر نت?جه کانون ارز?اب? مد?ران و نتا?ج ارز?اب? شا?ستگ? ها و ارز?اب? عملکرد مد?ران و مصاحبه با مافوق بلافصل منت? توسط منتور استفاده م? شود به نحو? که در جلسات خصوص? منتور با منت? نتا?ج ارز?اب? شا?ستگ? و نتا?ج ارز?اب? عملکرد و نت?جه کانون ارز?اب? فرد در اخت?ار منتور قرار م? گ?رد و گفت و شنود و آموزش منت? در راستا? ارتقا? آن شا?ستگ? ها و بهبود بخش?دن به نقاط قابل بهبود مد?ران است.پس لازم است وقت? م? خواه?م منتور?نگ را اجرا نمائ?م بدان?م چه چ?ز? را م? خواه?م بهبود ده?م.

...

  • بهروز صمدی

توسعه فرد به فرد مدیران به روش منتورینگ-قسمت2

بهروز صمدی | سه شنبه, ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۲، ۰۲:۴۵ ب.ظ | ۱ نظر
تاریخچه‌ا? از واژه منتورینگ:در زمان پادشاه? Odysseus در کشور Ithaca، هنگام? که Odysseus راه? یک? از کشورگشاه?‌هایش بوده است، با همسرش Penelope تصمیم م?‌گیرند تا از ?ک? از دوستان خود به نام Mentor برا? تربیت پسرشان Telemachus در غیاب و? برا? تصد? جانشین? پدر استفاده کنند و از آن زمان لغت Mentor برا? شخص? که در پرورش، رشد و هموارساز? مسیر پیشرفت شغل? افراد گمارده م?‌شود، به کار برده م?‌شود.

مفهوم منتورینگ: 

دکتر کول?ن:منتورینگ رابطه‌ای حمایتی است که به وسیله آن یادگیری و تجربه به وقوع می‌پیوندد، مهارت‌های بالقوه فرد توسعه  می‌یابد.

•مرکز منتورینگ اروپا :کمک خارج از روابط رسمی، به وسیله یک شخص برای انتقال قابل ملاحظه دانش، طرز انجام کار و نحوة فکر کردن.
 
•منتورینگ فرم طولانی مدت و سازمان یافته از توسعه افراد است که برای افرادی از سازمان اجرا می‌شود که مزایایی برای سازمان دارند. منتورینگ حمایت، راهنمایی و مشاوره است و رابطه‌ای است که در آن همکاران باتجربه در محیط کار دانسته‌‌ها و تجارب خود را به همکاران جدید و بی تجربه انتقال می‌دهند. منتورینگ نوعی از فرآیند توسعه است و تمرکز آن کمک به افراد برای مدیریت کردن مهارت‌هایشان است. بر نقطه نظرات و دیدگاه‌های فرد تاکید دارد و نه فقط بر عملکرد فرد در کار و اهداف آن هم سازمانی و هم فردی می‌باشد. (CIPD)
•مفهوم استاد – شاگردی در زبان فارسی تا حدودی مفهوم منتورینگ را می‌رساند. (راهنما، ق?م، مرب?، محرم راز، الگو، مرشد و ...).
منبع:

مهدی محمودی و همکاران (شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا))

ادامه دارد....

  • بهروز صمدی

توسعه فرد به فرد مدیران به روش منتورینگ-قسمت1

بهروز صمدی | يكشنبه, ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۲، ۰۵:۱۹ ب.ظ | ۱ نظر

?ک? از برنامه ها?? که برا? توسعه قابل?ت ها? مد?ر?ت? در نظر داشت?م برگزار? جلسات منتور?نگ برا? مد?ران منتخب و جوان شرکت بود که به شکر خدا از شنبه آغاز شد.ا?ن جلسات از الگو بردار? از شرکت توگا به ارث برده شد که به کوشش همکاران محترم  آن شرکت آقا? محمود? و سرکار خانم برجعل? لو اجرا شده بود.

مز?ت اصل? ا?ن جلسات ?ادگ?ر? فرد به فرد است که در تحق?ق? اعلام شده  ?? درصد ?ادگ?ر? برا? فراگ?ر در بر دارد.

از نکات جالب ا?ن برنامه تواضع ب?ش از حد منتور جلسات است.

ا?شان با تواضع? که دارد م? گفت استراتژ? شان در هدا?ت افراد استراتژ? خرک? است!توجه من را به حرکت خر از ابتدا? تپه به بالا? آن جلب کرد که خر بدون ا?نکه مهندس باشد بهتر?ن مس?ر را برا? بالا رفتن از تپه انتخاب م? کند  و ... ! با مزه بود!

  • بهروز صمدی

نقش واحد آموزش در تغ??ر فرهنگ کار?

بهروز صمدی | شنبه, ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۲، ۰۳:۱۹ ق.ظ | ۱ نظر

همان طور که در نوشته پ?ش?ن اشاره کردم موضوع تغ??ر فرهنگ کار? خواسته امسال مد?رعامل شرکت ماست.استاد آذرهوش 4 نوع فرهنگ را به شرح ذ?ل برشمرده بود:

  • بهروز صمدی