وبلاگ شخصی بهروز صمدی

۶ مطلب در آذر ۱۳۹۱ ثبت شده است

پ?روز? از جنس سکون

بهروز صمدی | سه شنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۰۶:۰۱ ب.ظ | ۱ نظر
استاد? نکته ا? به جا گفت  :

اگر من خوش م? درخشم و پ?روز? به دست م?اورم علت توانمند? من ن?ست بلکه علت ضعف د?گران است.

  • بهروز صمدی

استاد معروف و ب? انضباط

بهروز صمدی | شنبه, ۱۸ آذر ۱۳۹۱، ۰۲:۵۹ ب.ظ | ۱ نظر

استاد? را م? شناسم که بس?ار معروف است.آنقدر معروف که دانشجو?ان بس?ار? کتاب ها? مد?ر?ت? ا?شان را  م? خوانند و سر کلاس ها?ش م? نش?نند.ا?ن استاد قراره که فردا صبح سم?نار? برا? کارکنان شرکت برگزار کند.پس از هماهنگ? اول?ه با ا?شون ??? نفر را از کارکنان از همه رده ها را دعوت کرد?م  و از چند روز بعد برا? در?افت فا?ل مربوط به سم?نار و هماهنگ? نها?? مگر د?گر ا?ن استاد را م? شد پ?دا کرد.موبا?لش را که جواب نم? داد.اس ام اس را هم که ه?چ.آخر مجبور شدم دست به دامان دوستانم در موسسات آموزش? و مخابرات بشم تا آدرس منزل ?ا تلفن د?گر را برا?م پ?دا کنند.خدا سا?ه دوستان را کم نکند که خبر دادند ا?شون سالم هستند(!!!) و سر کلاس شماره ... سازمان .... مشغول تدر?س هستند.اول که خ?الم راحت شد که ا?شون سالم هستند سپس موضوع را به همکارم که نزد?ک آن سازمان بود در م?ان گذاشتم و بالاخره توانست?م دستگ?رش کن?م!!

وقت? از ا?شون پرس?دند که چرا جواب نم? داد?د چنان با فروتن? عذر خواه? کردند که همکارم از سوال خود پش?مون شده بود.آخر هم نفهم?د?م چرا جواب نم? دادند فقط آنطور که ما فهم?د?م مدلشون ا?نجور?ه.

اون عذرخواه? از سر فروتن? توسط چن?ن مقام? خودش کار هرکس? ن?ست.به هر حال هنوز نگرانم چون نم? دونم فردا م?ان ?ا نه.نم? دونم شا?د ا?ن کارشم درس? برا? ماست.به اسات?د معروف هم نبا?د اعتماد کرد.

  • بهروز صمدی

پ?ام سازمان به کارکنان

بهروز صمدی | چهارشنبه, ۱۵ آذر ۱۳۹۱، ۰۳:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر
سازمان ها?? که ط? ا?ن دو روز تعط?ل? به علت آلودگ? حضور کارکنان را اجبار? نمودند چه پ?ام? به آنان دادند:

ما به فکر شما ن?ست?م!

پس احتمالاْ :

کارکنان ن?ز د?گر به فکر چن?ن سازمان ها?? نخواهند بود.

  • بهروز صمدی

مصائب ش?ر?ن

بهروز صمدی | دوشنبه, ۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۰۶:۲۲ ب.ظ | ۲ نظر

چند روز? است که  ا?ن حق?ر سمت د?گر? را  عهده دار شدم که به حق فعال?ت در آن باعث افتخارم است.در سازمان معروف? مثل سازمان ما باعث تاسف بس?ار است که به مقوله آموزش تا ا?ن حد کوچک توجه شده باشد تا جائ?که با حدود ???? نفر کارمند و با ا?ن وجهه ا? که ا?ن شرکت در حوزه نفت و گاز دارد آموزش آن در حد ?ک کارشناس تعر?ف و پ?گ?ر? شده است که البته جدا? از سخت? ها? پ?ش رو از ا?ن موقع?ت به چشم فرصت م? نگرم.با ا?ن که از ابتدا دغدغه ام مسا?ل مربوط به ا?ن حوزه بود و با هدف ارائه خدمت? در ا?ن حوزه وارد شدم اکنون فرصت ?افتم تا علاوه بر انتقال  آموخته ها?م درگ?ر فرصت ها? ?ادگ?ر? شوم و آن چه پ?ش رو?م است دن?ا?? از کار است که نظم آن در ب? نظم? آن است.

به هر حال از فرصت نوشتن در ا?ن وبلاگ ن?ز استفاده خواهم کرد و آن چه در کنار سا?ر مطالب خواهم آورد محصول تجارب جد?دم خواهد بود.

سازمان ما شرکت توانمند? است که سرما?ه اش به معنا? واقع? کارکنانش هستند و نه ملک? دارد و نه زم?ن? و نه محصول? که اخت?ارش را داشته باشد و در مرحله اول سع? خواهم کرد با تمرکز بر توان داخل? فرصت ها? ?ادگ?ر? را توسعه دهم.

  • بهروز صمدی

مدل VOICE:

در این مدل بر 7 عامل موثر که موجب دلبستگی کارکنان به سازمان می شود تاکید شده است:

1.Vision:

کارکنان به ویژه کارکنان کلیدی و دانشگر مایلند در سازمان هایی کار کنند که اهداف ، ماموریت و آرمان ها متعالی ، با معنی و ارزشمند داشته باشد.ماموریت سازمان باید طوری باشد که برانگیزاننده خوبی برای تعهد و دلبستگی کارکنان باشد.

در ضمن مدیران ارشد نیز باید کارکنان را در جریان اهداف استراتژیک و برنامه های بلند مدت قرار دهند که این کارشان نیز به نوعی موجب تقویت دلبستگی و اشتیاق کاری کارکنانشان می شود.

2.Opportunity:

بسیاری از کارکنان وقتی با تعهد و دلبستگی زیاد به کار و سازمان انجام وظیفه می نمایند که فرصت داشته باشند که مهارت ها و توانایی های خود را توسعه داده و پرورش دهند.

کارکنان خوب مایلند بهتر شوند لذا فرصت هایی را جستجو می کنند که با کمک آن آموزش ببینند و رشد و ارتقاء شخصی و شغلی داشته باشند.

وقتی سازمان با برنامه هایی که برای رشد و پرورش کارکنان ارائه می نماید این پیام را می رساند که به فکر کارکنان است ، کارکنان نیزمتقابلاً تمایل می یابند که برای رشد و توسعه سازمان تلاش و فداکاری نمایند و ارتباط خود با سازمان را بلند مدت تنظیم نمایند و کارکنان باید بپذیرند و باور کنند که هرچه پر تلاش تر باشند فرصت های بیشتری برای رشد و پیشرفت برایشان فراهم خواهد شد.

3.Incentive:

پول ، مزایا و پاداش های مطلوب انرژی زا هستند.نباید از تاثیر مثبت پاداش های مادی بر روحیه ، انگیزه و دلبستگی کارکنان نسبت به کار و سازمان غافل بود.سازمان ها باید پاداش های متنوعی را طراحی کنند و آن را با رفتار ، عملکرد ، تلاش و سهم کارکنان در موفقیت سازمان مرتبط نمایند تا باعث افزایش انگیزه و انرژی آن ها شود.

4.Impact:

کارکنان باید احساس کنند کاری که می کنند مهم است.بسیاری از کارکنان وقتی پر انرژی تر کارکنان می کنند که بدانند روی پروژه های مهم و با ارزش کار می کنند و کارشان زندگی دیگران را بهبود می بخشد.مدیران باید برای کار کارمند وقت صرف نمایند و این پیام را به او بدهند که او و کارش مهم می باشند.

5.Community:

مناسبات و مبادلات گروهی و ایجاد فضای صمیمیت در محیط کار ، انگیزه ها را افزایش می دهد. کارکنان پر تلاش و متعهد و با انگیزه ، همکارانشان را نهم به تلاش و تکاپو وا می دارند.

6.Communication:

مدیران باید گفتگوهای منظم با کارکنان داشته باشند و در این گفتگو کارکنان را در جریان اخبار و اطلاعات مربوط به امروز و فردای سازمان قرار دهند.وقتی کارکنان را در جریان اخبار مربوط به اهداف ، تحولات و برنامه های سازمان قرار می دهیم احساس می کنند عضو خانواده هستند.احساس می کنند که بخش مهمی از کار و سازمان هستند و احساس می کنند که مهم هیتند.

7.Entrepreneurship:

کارکنانی که اختیار بیشتری در مورد نحوه و چگونگی انجام کارشان دارند ، احساس مسئولیت بیشتری هم می کنند.باید به کارکنان احساس مدیریت و مالکیت داد ، آن ها را در تصمیم گیری درباره جزئیات آزاد گذاشت و از مشارکت آن ها استفاده کرد تا انگیزه بیشتری بیابند ، کار و سازمان را متعلق به خودشان بدانند و مسئولانه تر از قبل کار کنند.

  • بهروز صمدی

دلبستگی به کار و سازمان(فصل اول)

بهروز صمدی | سه شنبه, ۷ آذر ۱۳۹۱، ۰۸:۳۹ ق.ظ | ۴ نظر

امروز به کتابخانه سازمان مدیریت صنعتی مراجعه کردم و پس از مدت ها انتظار ، کتاب جدید استاد گرانقدر جناب  دکتر  ابوالعلایی با عنوان "چگونه کارکنانی با انگیزه و عاشق کار و سازمان داشته باشیم" را خریدم و تصمیم دارم خلاصه مطالب بسیار ارزنده ایشان را به تفکیک فصل های کتاب و مطابق با برداشت خودم در وبلاگم قرار دهم به این امید که مرور دوباره این مطالب موجبات یادگیری خودم و دیگر دوستان را فراهم سازد.

  • بهروز صمدی