وبلاگ شخصی بهروز صمدی

۶ مطلب در مرداد ۱۳۹۱ ثبت شده است

2 سوال مهم می تواند به فهم این مطلب کمک نماید:

1.اگر قرار بود تصمیم برای استخدام این فرد اتخاذ کنید (به جای اینکه بخواهید تصمیم مبنی بر اخراج کسی بگیرید) آیا حاضر بودید او را دوباره استخدام کنید؟

?.اگر آن فرد نزد شما آمده و به شما می گفت که می خواهد از این سازمان برود یا در پی یک موقعیت عالی و تازه است آیا به شدت احساس یاس می کردید یا این که در باطن خیال تان آسوده می شد؟

 برگرفته از کتاب از خوب به عال?

  • بهروز صمدی

اول فرد ............ بعد هدف

بهروز صمدی | شنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۱، ۰۶:۲۳ ق.ظ | ۰ نظر

مدیرانی که تحولات خوب به عالی را پدید می آوردند این طور نبود که نخست مبدا حرکت را انتخاب کنند و بعد افراد مناسب را بیابند بلکه آن ها ابتدا افراد مناسب را انتخاب می کردند و افراد نامناسب را حذف می کردند و بعد هدف خود را تعیین می کردند.آن ها در واقع می گفتند "ببینید من واقعا نمی دانم چه هدفی دارم.اما تا این حد می دانم:اگر افراد مناسب را انتخاب کنیم و آن ها را در جایگاه های مناسب قرار دهیم و افراد نامناسب را حذف کنیم آن گاه می توانیم هدفی ارزشمند و عظیم برای خود تعیین کنیم.

برگرفته از کتاب از خوب به عالی

 

  • بهروز صمدی

پاسخ ها? در?افت? به سوال? پ?رامون آموزش کارکنان

بهروز صمدی | چهارشنبه, ۲۵ مرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

سوال? که ذهن بس?ار? از مد?ران و افراد را به خود مشغول م? کند ا?ن است کخ:

آموزش در سازمان موجب افزایش قابلیت استخدام پذیری افراد می شود.موجب می شود کارکنان پس از توان مندی سازمان را ترک نمایند.شما چه راه حلی برای این موضوع پیشنهاد می کنید؟
من ن?ز ا?ن سوال مهم را در وبلاگ ها?  گروه? که عضو هستم به اشتراک گذاشتم که دوستان علاقه مند پاسخ ها?? دادند بنابرا?ن در ادامه پاسخ ها? ا?شان را قرار م? دهم:

  • بهروز صمدی

ف?لم کوتاه More

بهروز صمدی | جمعه, ۲۰ مرداد ۱۳۹۱، ۰۳:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

در هما?ش آس?ب شناس? منابع انسان? دکتر خاک? ف?لم کوتاه? با عنوان More نما?ش دادند و چون ز?با بود و با زندگ? امروز بس?ار? ارتباط دارد آپلود کردم.

مشاهده ف?لم-کل?ک نمائ?د

  • بهروز صمدی

شکاف علم و عمل

بهروز صمدی | سه شنبه, ۳ مرداد ۱۳۹۱، ۰۸:۲۰ ق.ظ | ۰ نظر

در کتاب عملی کردن دانسته ها ، 3 عامل که موجب شکاف علم و عمل است معرفی شده بود که به اختصار اشاره می کنم:1.خودمان.2.دیگران.3.قوانین و دستورالعمل ها.امروز درمورد خودمان می نویسم. در این چند سالی که در دو شرکت های بزرگ کار کرده ام ، 4 مدیر عامل را تجربه کردم و حضور هر کدام منشاء تغییر و تحولاتی بود.نکته قابل توجه ، نگرشی است که بین کارکنان وجود دارد مبتنی بر اینکه "مدیر عامل علت همه چیز است" و هر بار که مدیر ارشدی عوض می شود چندی بعد همان کارکنان اذعان می کنند که قدر مدیر ارشد قبلی را ندانستیم و از این قبیل سخنان جاری می سازند. البته مطالعه ویژگی های شرکت های موفق جهان بر نقش مدیران عامل به عنوان یکی از ارکان اصلی سازمان توجه دارد ولی آیا در سازمان ها فقط مدیران ارشد مقصرند؟این نگرش که مدیر عامل علت همه چیز است مانند تفکری است که در قرن 16(قرون وسطی) نیز مردم "خدا را علت همه چیز می دانستند" و هر گاه علت پدیده ای را نمی دانستند آن را به خدا نسبت می دادند . چرا محصولات از بین می رود؟کار خداست.چرا زمین لرزه اتفاق می افتد؟کار خداست.اما علت مسئله در جای دیگری است و این بدان معنا نیست که ما منکر وجود خداوند  باشیم بلکه درک عمیق تری نسبت به نحوه عمل کرد جهان را مطلبد.در سازمان هم همین طور است.شکافی که بین علم و عمل وجود دارد و یکی از دلایلی که کارکنان دانسته هایشان را عملی نمی کنند خود کارکنان هستند در حالیکه علت را در جای دیگری جستجو می کنند.علت ما هستیم که همت ، پشتکار و اعتماد به نفس نداریم و چنانچه تمام امور یک سازمان را به مدیر عامل سازمان نسبت دهیم فرقی با مردم قرن شانزدهم نداریم.

  • بهروز صمدی

با توجه به ا?نکه اخ?را با مدل تعال? منابع انسان? انجمن مد?ر?ت منابع انسان? آشنا شدم برنامه کاربرد? ز?ر را برا? افراد? که علاقه مند به ا?ن فرا?ند م? باشند پ?شنهاد م? کنم.لازم به ذکر است تمام? ا?ن مراحل با?ست? توسط فرد? که آگاه به مدل تعال? منابع انسان? هدا?ت و پ?گ?ر? شود و قطعاْ حداقل حما?ت مد?ر منابع انسان? را م? طلبد و ا?ن مراحل برا? سازمان ها?? مناسب است که برا? بار نخست اقدام به آس?ب شناس? حوزه منابع انسان? م? پردازند و ضمناْ برا? در?افت گواه?نامه تعال? اقدام نموده اند:

  • بهروز صمدی