وبلاگ شخصی بهروز صمدی

۲ مطلب در اسفند ۱۳۹۱ ثبت شده است

آموزش در مرحله رشد:

بهروز صمدی | جمعه, ۱۱ اسفند ۱۳۹۱، ۰۶:۲۳ ب.ظ | ۱ نظر

در شرا?ط? که واحد ها? سازمان? ن?ز با ?کد?گر در رقابت هستند هنر خلق جا?گاه برتر مسئله مهم? است.در شرا?ط? که واحد? مثل واحد آموزش که در مرحله تولد به سر م? برد و امور? که مربوط به آن است در اخت?ار سا?ر واحد هاست و ?ا در وضع موجود دستخوش تعرض ن?ز قرار م? گ?رد و واحدها? د?گر در مسا?لش ورود م? کنند برا? دست?اب? به جا?گاه مشخص در شرکت و در م?ان رقبا ن?ازمند توجه خاص م? باشد:

  • بهروز صمدی

انگ?زه کاف? ن?ست ابزارش ده?د!

بهروز صمدی | پنجشنبه, ۳ اسفند ۱۳۹۱، ۰۶:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

برا? دست?اب? به عملکرد عال? ?ک نفر به عوامل? ب?ش از انگ?زه ن?از است.

با وجود ?ک اتاق کار مناسب ، تجه?زات کاف? و ?ک مد?ر حام? د?گر تعجب? ندارد که کارکنان با انگ?زه را موفق تر از د?گران بب?ن?م. ول? در سازمان ها? ما چه اتفاق? م? افتد؟ کارمندان با انگ?زه  رااستخدام م? کن?م ول? شرا?ط پشت?بان? کننده مناسب? برا?شان مه?ا نم? کن?م پس وقت? عملکردشان دچار مشکل م? شود آن ها را مقصر اصل? م? دان?م.

قبلاً خوانده ا?م که عملکرد کارکنان تابع? از توانا??،انگ?زش وفرصت است بنابرا?ن به مد?ران توص?ه م? شود قبل از ا?نکه بخواهند توانا?? ز?رمجموعه خود را ارز?اب? کنند و ?ا لب به شکا?ت از عملکرد آن ها بگشا?ند، نگاه? به مح?ط اطراف آن ها ب?اندازد و آن ها را ز?ر نظر بگ?رندو بب?نند که آ?ا شرا?ط مناسب? را برا? عملکرد مناسب او فراهم آورده اند ?ا خ?ر؟با محدود کردن کارکنان فرصت عملکرد بهتر را نبا?د گرفت.ا?ن موضوع ساده ا?ست که به راحت? برخ? مد?ران به آن ب? توجه هستند.

  • بهروز صمدی