وبلاگ شخصی بهروز صمدی

حلقه هوشمند?

بهروز صمدی | جمعه, ۲۹ آذر ۱۳۹۲، ۰۷:۰۹ ب.ظ | ۱ نظر

حلقه هوشمند?:فرا?ند تبد?ل تراژد? به نشاط سازمان? از طر?ق تول?د اند?شه جد?د.

در کلاس استاد عل? پور بودم که م? گفت:

سازمان ها? ما پر از نوابغ کودن نماست.چه اتفاق? م? افته که آدم ها لزوماً به مباحث? که در سازمان ها با?د بپردازند توجه? ندارند و محور?ت هوشمند? چ?ست که ا?ن اتفاق نم? افته و آدم ها عامل ن?ستند، موثر ن?ستند. و سکان شخص?ت خود را عهده دار ن?ستند.

آدم باهوش کس? است که تول?د و خلق اند?شه جد?د م? کنه ول? آدم با حافظه ، اند?شه ها? کهن را نگه م? داره و ا?نجا بود که استاد حلقه هوشمند? را تشر?ح کرد و ا?ن طور ادامه داد که:

آدم با هوش قبل از ا?نکه اند?شه جد?د تول?د کنه کار مهم? م? کنه و ا?نه که پاسخ خلاقانه م? ده به ?ک پرسش بد?ع ول? آدم با حافظه پاسخ تکرار? م?ده به ?ه سوال قد?م?.

قبل از اون هم ?ک کار خ?ل? مهم م?کنه آدم با هوش که بس?ار از اون دو کار مهم تره و اگر اون کار رو نکنه خ?ل? باهوش نخواهد بود و اون کار نقطه افتراق ?ک آدم? مثل اسحاق ن?وتنه با هزاران نفر د?گر که ز?ر درخت س?ب نشستن و س?ب خورد تو سرشون و ه?چ وقت نگفتن جاذبه و اون چ?ه؟ سوال.ابداع ?ک سوال خلاقانه.?عن? ا?ن س?ب تو سر م?ل?اردها نفر در طول تار?خ خورد ول? ه?چکس نگفت چرا ا?ن س?ب نرفت بالا.نکته با مزه ا?ن است که آدم ها? باهوش چ?زها?? را که برا? د?گران بد?ه? است را م? توانند سوال کنند و بد?ه? تر?ن سوالات را م? توانند بپرسند مثل بچه ها.

ما ?ه خصوص?ت پ?دا م? کن?م که م? ش?م نوابغ کودن نما.کودک? مون را فراموش م? کن?م و م? ش?م آدم بزرگ و خصوص?ت آدم بزرگ ا?نه که حرف? نم? زنه که مورد پذ?رش نباشه و حرف د?گرگونه نم? زنه برا? هم?ن سوال نداره اصلاً.آن چه هست با?د باشه و آن چه که هست حتما با?د باشه ول? بچه اصلاً ا?ن جور? ن?ست.

اصلاً چرا، در سازمان معنا ندارد و همه به مرور زمان م? پذ?ر?م هر آنچه که هست با?د ا?نطور بوده باشه و سوال? که ن?وتن پرس?د از نظر خ?ل? ها چرت و پرت بوده و فرق ن?وتن با خ?ل? ها ا?نه که ا?ن ت?پ آدم ها جرات م? کنن سوال چرت و پرت بپرسن.

اما چرا بعض? ها سوال دارن و بعض? ها ندارن.

جواب:تمرکز طولان? مدت.

ما دور و برمون پر از مسئله است و ازکنار همه ا?ن مسا?ل فقط عبور م? کن?م.

ا?نکه ?ک مسئله موضوع ذهن ما م?شه ن?ازمند تمرکزه.پس ا?نکه ن?وتن م? پرسه چرا س?ب بالا نم? ره پا??ن م?اد به خاطر ا?ن بوده که سال ها رو? مفهوم? به نام حرکت گ?ر کرده بوده و مدت ها چراها?? تو ذهنش بوده.

و تمرکز ناش? از حساس?ت است.شما با?د پد?ده رو حس بکن? تا سوال بکن? و خ?ل? از کارمندا تو سازمان اصلاً حساس?ت ندارند.

ر?شه هوشمند? ، حساس?ت است نسبت به موضوع? خاص که تبد?ل م?شه به سوال.

دل?ل اصل? کودن? در سازمان ها ا?ن است که نظام حساس?ت ها منطبق با موضوع? که ن?از است ن?ست و موضوع حساس?ت آدم ها چ?ز د?گر? است و ا?ن حساس?ت ها همسو ن?ستند.ند?دن نشانه کور? ن?ست بلکه نظام حساس?ت ها م? به گونه د?گر? است.بدون تمرکز چ?ز? را نم? شود د?د.بنابرا?ن شکل ده? به نظام حساس?ت ها در سازمان بس?ار مهم است.حساس?ت چه جور? شکل پ?دا م?کند:

از طر?ق درگ?ر? عاطف?.

اگر آدم? با موضوع? احساس? درگ?ر بشه از نظر عاطف? ?عن? حساس?ت قبلش احساس م? خواهد ، موضوع از نظر عاطف? با?د باهاش ارتباط برقرار کن?.

و درگ?ر? عاطف? ناش? از دو چ?ز (تحر?ک)است:

1.رنج ناش? از احساس ن?از.تحر?ک بر مبنا? ن?ازمند? که اسمش م? شود انگ?زه.تحر?ک نوع پ?روان.

2.رنج ناش? از دور? از هدف.تحر?ک بر مبنا? هدفمند? و تعال? طلب? که اسمش م? شود روح?ه.تحر?ک رهبران ?عن? من کار م? کنم نه فقط برا? ن?ازها?م بلکه برا? تحقق رو?اها?م که لزوما امروز ن?ازمند? من ن?ست.

دو نوع هوشمند? و درگ?ر? ا?جاد م? شود.

محور?ت تحر?ک رهبران نبا?د ن?ازمند? باشه بلکه با?د هدفمند? باشه.

وجه تشابه انسان با ح?وانات 1 است ووجه تفاوت انسان با ح?وانات 2 است.

ن?از عبارت است ?ک خلا ?ا نق?صه ف?ز?لوژ?ک ?ا روان? که موجب مطلوب?ت ?ک عنصر ب?رون? م? شود.

و ا?ن مطلوب?ت تکرار پذ?ر است مثلاً وقت? حرف ز?اد بزن?م گلو خشک شود و آب مطلوب?ت پ?دا م? کند و مطلوب?ت آن تکرار پذ?ر است ول? برا? 2 نه.

در پ?روان آدما? با انگ?زه م? خواه?م و در رهبران آدم ها? با روح?ه.

آدما? پر روح?ه ا?نجور?ن که عل? رغم نبودن تمام? ا?ن عوامل انگ?زه ا? ادامه م? دهند و ا?ن آدم با روح?ه است.چرا رهبران روح?ه احت?اج دارند؟رهبر غ?ر انرژ?ک? بدرد نم? خوره. از سرچشمه درون? روح?ه م? گ?ره.رهبران اگر دنبال انگ?زه باشند کارشان تمامه.رهبر با روح?ه م? خواه?م و ا?ن مبنا? تحر?که ا?ن رهبرانه.

آدها?? که رو?اهاشونو جد? بگ?رند ا?ن ها م?شن رهبر.چون دنبال چ?ز? هستند نه برا? رفع ن?ازها? امروزشون بلکه برا? آ?نده.

مبنا? تحر?ک ?ک رهبر ا?ده آل هاش است.آدم ها تجل? روح?ه را در شما مشاهده م? کنند.واقع?ت ا?نه که خ?ل? از آدم ها تصم?م دارند مبنا? تحر?ک آن ها ن?از باشد.

بشر به صورت مداوم احساس ن?از م?کنه و ?ا اندک? از بشر تما?ل پ?دا م? کنه به سمت هدف جد?د.اما قبلش نشاط ناش? از ارضا ن?از ?ا ن?ل به هدف متعال? است.

تراژد? تبد?ل م?شه به نشاط از طر?ق تول?د اند?شه.

  • بهروز صمدی

نظرات  (۱)

سلام وبلاگ قشنگ? دار? ترخ?نه نمخور? دوست داشت? به وب منم سر بزن

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی