وبلاگ شخصی بهروز صمدی

آموزش در مرحله رشد:

بهروز صمدی | جمعه, ۱۱ اسفند ۱۳۹۱، ۰۶:۲۳ ب.ظ | ۱ نظر

آموزش در مرحله رشد:

در شرا?ط? که واحد ها? سازمان? ن?ز با ?کد?گر در رقابت هستند هنر خلق جا?گاه برتر مسئله مهم? است.در شرا?ط? که واحد? مثل واحد من(آموزش) که در مرحله تولد به سر م? برد و امور? که مربوط به آن است در اخت?ار سا?ر واحد هاست و ?ا در وضع موجود دستخوش تعرض ن?ز قرار م? گ?رد و واحدها? د?گر در مسا?لش ورود م? کنند برا? دست?اب? به جا?گاه مشخص در شرکت و در م?ان رقبا ن?ازمند توجه خاص م? باشد:

با گذشت دو ماه از فعال ساز? آموزش شرکت تمام توجه خود را به عرضه محصولات جد?د? با عنوان "مدرس?ن داخل?" ، پا?گاه ?ادگ?ر? سازمان? و ... معطوف کردم که به حفظ و بقا? واحد آموزش کمک بس?ار? کرد.به قول ?ک? از مد?رانم من شروع کننده خوب? هستم و سع? کردم با خلاق?ت تمام ن?رو? خودم را صرف ظرافت ها? کار? بکنم تا اثر آن را همه حس کنند و به زبان بازار?اب? خر?دار محصولاتم باشند چون من اعتقاد دارم واحد آموزش ن?ز واحد? خدمات دهنده به مشتر?ان داخل سازمان است.مطابق با اصول در توص?ف مراحل چرخه زندگ? با?ست? برا? گذر موفق از ا?ن مرحله ساعت ها? طولان? کار کرد و ن?از به ?ک رهبر خوب ن?ز که لنگ? کار را بگ?رد احساس م? شود و بحران امروز ا?ن واحد ن?از به رهبر? خوب است ز?را من به عنوان تنها متول? آموزش ا?ن شرکت برا? 750 نفر به صورت مستق?م تمام وقتم صرف امور و اجرا? ا?ده ها? جد?دم م? شودتا مشتر?انم را راض? نما?م.مطابق با اصول چنانچه ا?ن واحد بد?ن شکل رشد نما?د احتمالاً چرخ ها?ش به گل خواهد نشست ز?را مد?ر?ت موثر ندارد که امور ا?ن حوزه را سرو سامان دهد و موانع پ?ش رو?م را بردارد و اگر مسئله رهبر? در حوزه من حل شود صاحب س?ستم مد?ر?ت? کارآمد? خواه?م شد که در نت?جه هدف ها مشخص و مس?ر? را که با?د ط? کن?م مشخص خوهد شد.

جدا? از بحران رهبر? در ا?ن حوزه سه سوال اساس? وجود دارد که برا? دست?اب? به جا?گاه برتر با?ست? پاسخ داده شود:

1.چه کسان? مشتر?ان اصل? خدمات ا?ن واحد هستند؟(چه کس?)

2.ا?ن واحد برا? مشتر?ان خود چه محصولات و خدمات? را عرضه م? کند؟(چه چ?ز?)

3.ا?ن واحد چگونه ا?ن خدمات را عرضه م? کند؟(چگونه)

مشتر?ان واحد من سه دسته هستند:

الف.مد?ران.

ب.افراد? که قابل?ت رشد و توسعه دارند و در ن?مکت ذخ?ره مد?ران نشسته اند.

ج.خبرگان و کارشناسان.

آن چه تا الان عنوان نشد نقش مد?ر?ت ارشد شرکت و سطح انتظارات ا?شان از خدمات واحد آموزش برا? ا?ن سه مشتر? است و پ?روز? واحد آموزش توجه به انتظار مد?ر?ت ارشد و ا?فا? نقش و سهم? است که به ا?ن سه مشتر? م? دهد.

حالا سوال مهم? مطرح م? شود انتظار مد?ر عامل چ?ست؟

اگر من همواره در کنار مد?ر عامل بودم و ?ا در جلساتشون هم?شه شرکت م? کردم م? تونستم از انتظاراتش مطلع بشم ول? آ?ا امکان پذ?ره؟

چند? پ?ش با استاد? آشنا شدم(جناب آقا? خرسند از مد?ران حوزه منابع انسان? در شرکت? خودروساز) که م? فرمود برا? پ?دا کردن راه به دو چ?ز استناد کن?د:?ک? اصول و د?گر? استراتژ? که همان حرف و انتظار مد?ر?ت ارشدهست.

پس با?د از استراتژ? ها? مکتوب شده فهم?د انتظار مد?ر?ت ارشد چ?ست و متناسب با آن سهم هر مشتر? را در خدمات? که به آن ها م? خواه?م بده?م مشخص کرد و سپس به تدو?ن برنامه پرداخت و اقدام کرد.در شرکت ما سهم مد?ران و افراد ذخ?ره ب?شتر است پس آ?ا توجه ب?شتر به آموزش ها? خبرگان منطق? است؟

توجه آموزش با?د به 20درصد? باشد(مد?ران) که توجه 80 درصد? مد?ر?ت ارشد به آنان است از طرف? تعداد خبرگان و کارشناسان و نارضا?ت? آنان از وضع?ت آموزش? خود ن?ز غ?ر قابل چشم پوش? است.

عل? رغم ا?نکه تمرکز اصل? را با?د به برنامه ها? توسعه مد?ران بدهم ول? در ابتدا با?ست? برا? ناراض?ان پر تعداد سازمان ?عن? خبرگان و کارشناسان فکر? بکنم. بنابرا?ن با?د با ف?لترها? مناسب و با تغ??ر فرا?ند ها و فرم ها در راستا? استراتژ? ها حرکت نما?م. تمرکز بر فرا?ند ن?ازسنج? در ا?ن بخش کل?د? است و ن?ازسنج? استراتژ? محور و ن?ازسنج? مسئله محور راهگشاست.

ن?ازسنج? استراتژ? محور:

در حال حاضر که متناسب با استراتژ? ها? سازمان ، اهداف کلان به اهداف واحد ها خرد شده است و متناسب با اهداف واحد ها برا? هر فرد شاغل در واحد ، اقدامات عملکرد? تع??ن و مکتوب شده است و برا? خود افراد اقداماتش تا پا?ان سال قابل رو?ت است پس م? توان فرم? طراح? کرد که فراگ?ران در هنگام تکم?ل فرم درخواست ثبت نام در دوره ها? آموزش? ارتباط آن دوره را با اقدامات عملکرد? مشخص نما?ند و مد?رش ن?ز آن را تائ?د کند و سپس درخواست به آموزش برسد و در آن جا بررس? شود.ا?ن ف?لتر توج?ه خوب? است برا? اجرا? دوره آموزش? که همسو با استراتژ? سازمان است.

از طرف? طرح مدرس?ن داخل? ا?ده ا? بود که بخش? از ن?ازها? خبرگان را پوشش م? دهد و به نوع? ارتقا توان داخل? در شرا?ط? بود که آموزش با آن روال از طرف مد?ر?ت ارشد در تحر?م بود و پس از اجرا? آن موفق به شناسا?? حدود 30 مدرس داخل? و پوشش حدود 80 عنوان دوره آموزش? تخصص? و عموم? در سطح شرکت شد?م.

  • بهروز صمدی

نظرات  (۱)

سلام
سال نو مبارک
ام?دوارم سال پربار? داشته باش?د
ارادتمند: دب?ر?

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی