وبلاگ شخصی بهروز صمدی

پاسخ ها? در?افت? به سوال? پ?رامون آموزش کارکنان

بهروز صمدی | چهارشنبه, ۲۵ مرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

با سلام و احترام

ا?ن مطلب که آموزش برا? افراد ا?جاد ارزش افزوده خواهد کرد، کاملاً صح?ح و منطق? و در واقع فلسفه آموزش است. حال اگر ا?ن آموزش بر مبنا? ن?ازها? واقع? شخص و پ?شبرد اهداف سازمان? و در زمان مناسب صورت پذ?رد، علاوه بر ا?جاد ارزش افزوده برا? شخص و سازمان، پا?ه گذار نوع? تعهد سازمان? ن?ز خواهد بود. با ا?ن وجود، اگر شخص? ندا? خروج از سازمان سر دهد _و  ا?ن موضوع نوع? استراتژ? جهت افزا?ش مطالبات شخص? نباشد_ نم? توان با زور و عادات خارج از عرف رفتار کرد. مکتوب کردن آئ?ن نامه آموزش? شامل موارد اخذ تعهد کار? قبل از آموزش ، کسر هز?نه ها? آموزش? در صورت عدم رعا?ت تعهد کار?، عدم ارائه گواه?نامه ها? پا?ان دوره و... در ا?ن شرا?ط پ?شنهاد م? شوند

با احترام مجدد
--------------------------------------------------------------
دلا?ل ترک سازمان پس از توانمند? چ?ست؟ توانمند? به خود? خود نم? تواند دل?ل ترک سازمان? باشد
--------------------------------------------------------------

با عرض سلام و احترام
هم سوال شما گنگ و مبهم است

هم جواب? که به دنبالش م? گرد?ن نم? تواند پ?شنهاد خوب? برا? شما باشد؟

کم? ب?ش تر توض?ح ده?د

تا ذهنم با شما هم مس?ر شود
--------------------------------------------------------------------------

Hi,

 

This is a very good question and very high degree concern.

When the trainings in an organization are productive then the employee will seek a higher level position than what he/she works at the moment.

If the organization could supply that development and career position to that employee, then the investment will be remained, organization will develop and the employee will placed himself there.

If Not, then loosing the employee  is an inevitable problem as employee has an strong willing to be promoted.

This is the reason that organizations start to train their employees when they are willing to develop.

 

Thanks & Regards

Hoodin
------------------------------------------------------------------------

با سلام ؛

ا?تجانب بعنوان فرد? که بمدت 23 سال در سازمانها? دولت? و خصوص? بعنوان دکتر داروساز و در مشاغل مد?ر?ت? انجام وظ?فه نموده ام آموزش پرسنل را از ضرور?ات کار م?دانم و معتقدم آنچه انگ?زه ووابستگ? و چسبندگ? افراد در هر رده شغل? و خصوصا افراد دارا? مهارت وتجربه را به سازمان متبوعه کاهش م?دهد ؛ آموزش و کسب مهارت واعتماد بنفس ناش? از آن ن?ست بلکه مد?ر?ت ضع?ف و نبودن برنامه ها? انگ?زش? از جانب سازمانها خصوصا تصد? مد?ر?ت ارشد و مد?ران رده بالا توسط افراد با قابل?تها? کم م?باشد ؛ ا?ن افراد بدل?ل عدم تحمل ابرازوجود همکاران کارآمد تحت امر خود عموما با رفتارها? غ?ر علم? و مد?ر?ت? و با بزرگ نما?? عملکرد افراد با اطلاعات کمتر منجر به ب? انگ?زگ? در افراد آموزش د?ده م?شوند .ا?ن نکته از تجرب?ات ا?نجانب در ط? خدمت در ا?ن مملکت کسب شده و عم?قا اعتقاد دارم حکمروا?? رابطه بجا? ضابطه سم مهلک بر بدنه مح?طها? کار? ما م?باشد

 

با تشکر

دکتر توسل?
------------------------------------------------------------------------------

سلام

افراد تا زمان? که وفادار نشده باشند هر لحظه م? توانند سازمان را ترک کنند لذا با?د به دنبال راه کارها? وفادار ساختن افراد به سازمان بود.

--------------------------------------------------------------------

سلام و روز شما بخ?ر

به نظر من اگه سازمان، سازمان باشه ، بعد از د?دن ا?نکه کارمندش تونسته با آموزش? که بهش داده شده به توانمند? لازم رس?ده، شرا?ط رو واسه موندن و استفاده از قابل?ت ها? اون کارمند فراهم م? کنه

متاسفانه با چند سال نسبتاً کم? که سابقه کار دارم، ا?نو کاملاً و به وضوح د?دم که بعد از ا?نکه خود فرد هم به قابل?ت هاش پ? م? بره و دلش م?خواد که حالا از ثمره اون آموزش استفاده کنه و حت? به ترف?ع برسه، سازمان مقابلش م? ا?سته و نت?جه موفق?ت رو حاصل خودش م? دونه

ا?ن م?شه که هر آدم عاقل? هم باشه به نظر من با?د اون سازمان رو ترک کنه

انسان هم?شه تنوع طلبه . اما اگر جا?? شرا?طش خوب باشه و اونجا احساس آرامش کنه، هرگز به فکر ترک اونجا نم? افته

من بازم در حد سابقه چند ساله ام گفتم و نظر دوستان د?گه کاملاً قابل احترام

ام?دوارم ?ه روز? شرا?ط اونقدر مه?ا بشه که همه از مح?ط کار? و پست و سازمانشون لذت ببرن

روز خوش
----------------------------------------------------------------------------------------------

 

باسلام

آ?تم ها? د?گر? باعث وفادار? افراد به سازمان م? باشد.

در سازمان با?د طرح جامع و کاربرد? برا? نگهداشت ن?رو? انسان? تدو?ن گردد.

امکان ارتقاء شغل?، مح?ط کار?، تسه?لات رفاه?، فرهنگ سازمان? و غ?ره باعث ا?جاد وفادار? م? شود. و سبب م? شود تنها آ?تم حقوق وسوسه تغ??ر سازمان مهم نباشد
------------------------------------------------------------------------------

با سلام

با?د آموزش هدفمند شود و برا? ?ک کار مع?ن برا? انجام در زمان مع?ن باشد و در مقابل ضمانت برا? انجام آن کار در آن دوره زمان? مع?ن گرفته شود. منته? با?د اعتماد دو طرفه ا? برقرار شود تا شخص آموزش د?ده برا? کار مع?ن بتواند بعد از انجام کار برا? مدت مع?ن بر اساس آموزش داده شده اگر خواست سازمان را تر ک کند مشکل? نداشته باشد
---------------------------------------------------------------------

دوست عز?ز

فرد? که آموزش د?د ، بها?ش ب?شتر م? شود  قطعا" برا? سازمان هم ارزش ب?شتر? خواهد داشت. شا?د تما?ل او به اشتغال در سازمان? د?گر ، جذاب?ت ها? آن سازمان جد?د باشد. فکر م? کنم با?ست? جذاب?ت ب?شتر? برا? او بوجود آور?م. هم?شه هم افزا?ش حقوق جواب نم? دهد. ممکن است جابجائ? شغل? و ?ا غن? ساز? شغل? موثر واقع گردند. شا?د هم جدا شدن او از سازمان ما پ?ام? در خود دارد : ا?نکه برخ? ساختارها و ?ا رو?ه ها? جار? را با?ست? تغ??ر داد.

با تشکر
---------------------------------------------------------------------------
با سلام برا? ا?نکه کارکنان پس ازرس?دن به توانمند? لازم سازمان را ترک نکنند دو راه وجود دارد : 1 - آموزش ها صرفا در حد کار تخصص? سازمان داده شود ،  به عبارت? جنبه عام نداشته باشد . وافراد? که بر اثر آموزش ها? داده شده به توانمند? ها? قابل قبول م? رسند از نظرماد? و معنو? بگونه ا? تام?ن شوند تا رغبت? برا? ترک سازمان پ?ش ن?ا?د. 2 - در آزمون ها? استخدام? انتخاب افراد بر اساس قابل?ت ها? آنان نه بر اساس مدرک تحص?ل? و رتبه ها? مکتسبه آنان ملاک قرار گ?رد ، ز?را فرد نخبه ?ا جستجو گر ه?چوقت در ?کجا نم? ماند و با کسب مهارت ها? عمل? سر از جا?? در م? آورد تا با امکانات ب?شتر? بتواند خود را ارتقاء دهد ، تجربه ثابت کرده است که افراد با مدرک تحص?ل? پا??ن تر وقت? برا? کار خاص? در ?ک سازمان آموزش م? ب?نند ، راندمان و ماندگار? بهتر? از خود نشان م? دهند
----------------------------------------------------------------------------

سلام 

با افزا?ش حقوق ورفاه کارکنان و استفاده درست از قابل?ت ها? کارکنان

-----------------------------------------------------------------------

سلام.

علاوه بر در?افت تضام?ن و وثا?ق مطمئن از کارمند، لازمه تا متناسب با پ?شرفت حرفه ا? و مهارت? آنها بواسطه آموزشها? ارائه شده، شرا?ط مال? و انگ?زش? و در کل، ک?ف?ت زندگ? کار? اونها رو هم افزا?ش داد. در غ?ر ا?نصورت شب?ه س?ستم آموزش? کشور م?شه که را?گان آموزش م?ده اما برا? بعد از اون، ه?چ برنامه ا? نداره و نت?جه ا?ن م?شه که فارغ التحص?لان از کشور خارج م?شن. بنابرا?ن آموزش تنها ملاک ن?ست بلکه برا? بعد از آموزش چه کار م? خوا?م بکن?م. پس از آموزش کارکنان، با?د به ک?ف?ت شغل? که اشغال کردن ب?شتر دقت کن?م و بررس? کن?م که آ?ا با م?زان آموزش ارائه شده و مهارت جد?د اونها همخون? داره ?ا نه. 

Best Regards,
------------------------------------------------------------------------------------------------------
با سلام
در صورت?که سازمان در راستا? افزا?ش قابل?تها? فرد? و تخصص? پرسنل نسبت به ارتقا سطح و گروه شغل? افراد اقدام
نما?د انگ?زه ا? برا? تغ??ر شغل نخواهد ماند اما در حال حاظر
سازمانها بعلت پ?شگ?ر? از دوره تسلسل
رقابت افراد در تقاضا? افزا?ش حقوق و ادعاها? واه? و در کل
حفظ نظام ادار? و انضباط? سازمان با هرگونه تغ??رات سطح و گروه وپست سازمان? بصورت انقباض? برخورد م?کنند.ناگفته
نماند که هرنوع اموزش? باعث ا?جاد بازار کار ب?شتر نخواهد
بود مثلا اموزشها?? که در دانشکده صدا و س?ما بعنوان مهندس?
فن? ارا?ه م?شود تقر?با در اکثر موارد خواهان? بغ?ر از همان سازمان ندارد و ?ا اموزشها? کارخانجات ر?ختهگر? و ذوب اهن هم تقر?با ?ک? دو کارخانه ب?شتر استفاده نم? کنندبخصوص بخشها? سرپرست? دپارتمان و فورمن?

از اطاله کلام عذرخواه? م?کنم اما  در صورت لزوم م?توان مدتها در ا?ن خصوص تبادل نظر کرد بخصوص که ا?ن حق?ر تجربه 15 ساله در مد?ر?ت سازمانها و کارخانجات از 40 نفر ال? 600 نفر را دارم

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

با سلام
بد?ه? است به خاطر ترس از ترک سازمان ، مجاز
ن?ست?م  در آموزش کارکنان
کوتاه? کن?م-مسلما در کنار آموزش آنان با?ست?
تداب?ر لازم برا?
نگهدار?شان ن?ز اند?ش?ده شود. در واقع اگر
مح?ط کار?، امکانات و حقوق و
مزا?ا شا?سته کارکنان آموزش د?ده باشد هرگز
فکر رفتن به سر آنها نخواهد
زد
با آرزو? توف?ق هر چه ب?شتر شما
مرزبان
-------------------------------------------------------------

جاذبه ها? سازمان ب?شتر از دافعه ها? آن باشد

به هم?ن سادگ?!

----------------------------------------------

سلام دوست عز?زبه نظر من توانمند? ?عن? فارغ از ق?د وبند حالا افراد? که واقعا توانمند هستند وسازمان به آنها احت?اج دارد چرا سازمان انها را مق?د نم?کند.مثلا ملتزم به خدمت دوره زمان? طولان?؟و?ا ا?نکه چرا مق?د نم?کند سازمان با?د بررس? کند و بب?ند فرد از چه چ?زفرار م?کند بلاخره با?د ?ک دل?ل داشته باشد وبرا? رفع دل?ل فرار فرد بکوشد.مثلا ?ک? از کار سخت و?ک? از دستمزد کم و... تصم?م به ترک سازمان م?گ?رد بله همان سازمان? که برا?ش هز?نه کرده و توانمند ساخته است
---------------------------------------------------

سلام
باید از تکنیک های حفظ و نگهداری نیروی انسانی استفاده نمایید در زمینه های غنای شغلی ، چرخش شغلی و همچنین توجه به فرهنگ سازمانی زیرا یکی از متغیرهای مهمی که باعث حفظ نیروی انسانی می شود فرهنگ سازمانی است در ضمن برای افزایش اطلاعات خود به کتابهای منابع انسانی مراجعه فرمایید
---------------------------------------------------------------------

با سلام:

 

افراد در سازمان بواسطه تنها 1 عامل ، آنجا را ترک نم?کنند. Motivation مهمتر?ن بجث روز دن?است. عوامل? چون Demotivation و ب? عدالت? در م?زان در?افت? کارکنان و نبز عدم امن?ت و عدم تعلق به گروهها? تشک?ل شده درون سازمان?، همگ? سبب ا?ن مهم م?شوند. اما شا?د اشکال به نحو? در نوع و نحوه آموزش در سازمانها ن?ز باشد. جهت عدم ترک کارکنان از سازمان پس از توانمند? ها? بواسطه آموزش، راهکارها و المانها? آمورش? م?با?ست تعد?ل و تصح?ح گردد. موارد ز?ر م?تواند راهکارها?? در ا?ن مقوله باشد:

 

1-      نحوه آموزش بهتر است مداوم و مقطع? باشد. به عبارت? برپا?? 3-2 دوره آموزش? و سپس اتمام و رها نمودن دوره ها? آموزش? کار?ست اشتباه.

2-      برپا?? پ?وسته آموزش در هر سال ?ا ن?م سال بسته به ظرف?ت کارکنان. به عبارت? آموزش برخ? دوره ها قطعا ضرور? و برخ? د?گر م?تواند اخت?ار? باشد.

3-      آموزش م?با?ست متناسب با ظرف?ت و توان ?ادگ?ر? کارکنان باشد. آموزشها? Cultural-base حتما بهتر است در ب?ن آموزشها? فن? گنجانده شود.

4-      از برخ? کارکنان پس از چند دوره بخواه?د برا? سا?ر?ن، حت? به مدت 20-15 دق?قه Presentation از برخ? مطالب ارائه دهند. ا?ن امر حس تعلق به سازمان ا?جاد خواهد نمود.

5-      آموزشها بهتر است صرفا شاگرد-معلم? و بصورت خشک و خسته کننده نباشد. به عبارت? م?با?ست ترج?حا و بنا به Chapter مربوطه ، مشارکت? ، تحل?ل?، case-basedو با ارائه راهکارها?? باشد که اجازه مشارکت به کارکنان داده شود.

6-      در مورد آموزشها? کلا فن? و عمل?ات?، بهتر است همانطور?که ذکر شد، دوره ها کوتاه، بتدر?ج، مقطع به مقطع و مکرر باشدو به عبارت?؛ بازآموز? در آن گنجانده شود.

 

در انتها? هر سال، کل مطالب ذکر شده، به همراه امت?ازات ارز?اب? عملکرد کارکنان و Grading آنها با آزمون 360 درجه و  ن?ز سا?ر ابزارها?? که مد?ران جهت evaluation در نظر دارند؛ رتبه ا? را تع??ن م?کند که بنا به آن و نبز Motivation ها? ا?جاد شده، کارکنان را راض? و خشنود نگاه خواهد داشت. ضمنا با تع??ن سال?انه ?ا فصل? ?ا ن?م سالانه مثلا  "بهتر?ن کارمند از لحاظ فن?، بهتر?ن کارمند اخلاق?، کارمند نمونه از ح?ث ارائه تحل?ل و .........(بهتر?ن ها)"، و تع??ن جوا?ز درخور برا?شان، کمتر?ن ترک کار را شاهد خواه?م بود و حت? با رس?دن خبر چن?ن فرهنگ درون سازمان? به ب?رون، سا?ر افراد در شرکتها? رق?ب ن?ز به سمت شرکت ما ترغ?ب خواهند شد.

---------------------------------------------------------------------------------

با سلام و احترام کارکنان آموزش دیده به شرط وجودانگیزه ( انواع آن ) در محیط کار و امکان استفاده از آموخته های خود، محیط کار را ترک نخواهند کرد. ارادتمند
--------------------------------------------------------------
سلام عزیزم قانون طبیعت است فقط تو ایران در 90 سالگی باز ابقا میشوند البته من خودم کارمند دولتم

------------------------------------------------------------------------

با سلام

سوال بحث برانگ?ز ومهم?ست وپاسخ آن بستگ? به سبک نگاه ما دارد، نگاه  ماد? ?ا معنو?

پا سخ معنو? آن روشن است:ذکات اندوخته خو?ش را م?ده?م واز در?افت ها? ب?شتر بهره م?جو??م

و اما در دن?ا? ماد? ،اگر زم?نه را برا? رشد ک?ف? مه?ا م? کن?م ،بگونه ا? ک?ف?ت در مح?ط را فراهم م?اور?م که باور کنند خارج از آن مح?ط  آن امکانات  را نخواهند داشت.البته در ا?ن مثال ماد? ،امکان تشخ?ص بذر مناسب وزم?ن مساعد از اهم موارد است
--------------------------------------------------------------------------------------------------

دو راهکار اساس? در ا?ن خصوص وجود دارد :
1-طراح? نظام ارز?اب? اثر بخش? آموزش به منظور
استفاده از تجارب آموزش
د?دگان که دو رو?کرد کار گروه? و مد?ر?ت دانش
درون سازمان? را تقو?ت م?
نما?د.
2- برقرار? نظام نگهداشت ن?رو? انسان? با ز?ر
س?ستم ها? (ارتقاء افق? ،
نظام رفاه? ، برقرار? نظام ها? هم تراز? ، ....)
 
لازم بذکر است ?ک? از راهکارها? موثر نگهداشت
ن?رو? انسان? در سازمان که
در سازمانها? پ?شرفته  به طور کامل در حال
اجرا م? باشد ارز?اب? و سنجش
و?ژگ?ها? شخص?ت? افراد سازمان قبل از جذب م?
باشد که ا?ن مهم با اندازه
گ?ر? نسبت تعلق سازمان? افراد کارامد از
ابزار ها? موثر در کاهش ن?روها?
خروج? سازمان م? باشد
با تشکر - بادبر?ن

-----------------------------------------------------------------------------------

سلام علیکم

افزایش قابلیت بایستی در سازمان نمود عملی از لحاظ پرداختی و جایگاهی یا سطح مسوولیت داشته باشد بعبارت دیگر رشد قابلیت افراد بایستی با غنی سازی شغلی توامان در سازمان اجرا گردد
-----------------------------------------------------------
با سلامدر انتخاب اول?ه اشکال وجود دارد ز?را فرد? که مسئول?ت پذ?ر باشد در قبال  توان مندی که سازمان در اخت?ارش قرار داده احساس د?ن خواهد کرد  وافراد ? که منفعت طلب باشند خود به فکر پ?شرفت فرد? خود هستند به راحت? سازمان? که ب?شتر به اوپول م?دهد را انتخاب م?کند وا?نکه سازمان به زحمات کس? که از وجودش در اداره ما?ه م?گذارد ول? به علت رئ?س ها? پا??ن تر و رابطه ها- آن فرد فعال را ب? انگ?زه م?کنند چرا که رئ?س بالا تر ه?چ رس?دگ? شخص? در سازمان ندارد وفقط ز?ر دستان اطلاعات کارمندان را م? دهند و .............
------------------------------------------------
تخصص? نمودن آموزش با هدف رفع ن?ازها? خاص سازمان م?تواند از ?ک سو باعث افزا?ش بهره ده? کارکنان شده واز سو? د?گر آنها را به حضور در آن سازمان وابسته نما?د. آموزشها? عموم? و دارا? کاربرد عام که برا? ن?ازها? خاص سازمان طراح? و بوم? ساز? نشده است علاوه بر اثربخش? کمتر، وابستگ? سازمان? را ن?ز ا?جاد نم? نما?د  . اما به هر حال کارفرما با?د هز?نه ها? نگهدار? کارمند آموزش د?ده از قب?ل طراح? کارراهه شغل? ، مزا?ا? وابسته به بهره ور? و .. را بپذ?رد و بپردازد

---------------------------------------------------------------------------------------
?ک? از مهمتر?ن مراحل مد?ر?ت ن?رو? انسان? پس از جذب و آموزش، حفظ آن است.به نظر بنده بس?ار? از کارفرما?ان به غلط فکر م?کنند که هنوز انگ?زه ها? ن?رو? کار صرفا انگ?زه ها? ماد? است. در حال?که در بس?ار? از سازمان ها? کوچک دانش بن?ان امروز? م?توان با کارها? ساده ا? مثل تفو?ض اخت?ار و گردش شغل? و سا?ر فعال?ت ها?? که کارکنان احساس کنند توانا?? ها? آنها در حال شکوفا شدن است از خروج کارکنان از سازمان جلوگ?ر? نمود.ا?جاد مح?ط? دوستانه و دلپذ?ر و در کنار توجه به مقررات سازمان? و استفاده موثر از روابط  غ?ر رسم? کارکنان از خروج آنها از سازمانجلوگ?ر? م?کند. شر?ک نمودن کارکنان شرکت در منافع آت? و ?ا ا?جاد تسه?لات رفاه? ن?ز در دراز مدت م?تواند از خروج کارکنان جلوگ?ر? کند
----------------------------------------------------------------------------------------

با سلام و احترام

به نظر من بحث جانش?ن پرور? در ا?ن گونه مواقع جوبگو م? باشد
------------------------------------------------------------------
سع? بشه ا?ن آموزش با ا?جاد تعهد برا? کارمند باشه ?عن? با?د در صورت قبول تعهد به کار در هم?ن محل به آموزش او پرداخت   چون من تجربه کردم

  • بهروز صمدی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی