وبلاگ شخصی بهروز صمدی

ادامه تجربه حضور در چند مصاحبه استخدام?

بهروز صمدی | يكشنبه, ۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۰۱:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

همان طور که در نوشته ها? قبل? ام گفتم در مصاحبه اول انتظار م? رفت که وقت ب?شتر? به من داده شود تا به معرف? خود بپردازم که گه گاه در خلال مصاحبه ا?ن اتفاق ناد?ده گرفته م? شد محسوس بود.حت? خاطزم هست که مصاحبه گر سوال? پرس?د که تا شروع به توض?ح دادن کردم و 30 ثان?ه ا? ب?شتر توض?ح نداده بودم که صحبت من را قطع کرد و سوال د?گر? مطرح کرد.البته درست است که در همان شروع توض?حات به هدف خود رس?د ول? عمل? بود که تو? ذوق آدم م? زد. کلاً در مصاحبه ،مصاحبه گر با 2 دسته آدم مشکل پ?دا م? کند.

1.آدم ها? پر حرف.

2.آدم ها? کم حرف.

اگرکس? پر حرف بود با?د چه کرد؟با?د محترمانه بگوئ?د راجع به ا?ن موضوع بعداً صحبت م? کن?م،?ا راجع به ا?ن مسئله بعداً سوال م? پرسم و فرد را به زمان محدود کن?م و اگر کس? کم حرف بود از او بپرس?د چه موضوع? ?ا چه کل?د واژه ا? را دوست دارد و از آن کل?د واژه استفاده کن?د تا به حرف ب?ا?د?ا بپرس?د در چه جمع? دوست دار?د حرف بزن?د.از قد?م م? گو?ند مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد.مثلاً ?ک? از اسات?د توص?ه م? کرد وقت? مصاحبه شونده ساکت م? ماند شما هم حرف? نزن?د و طور? نگاهش کن?د که انگار منتظر?د ادامه دهد و توض?ح ب?شتر? دهد.تجربه نشان داده آدم ها در مورد موضوعات? که دوست دارند خوب حرف م? زنند پس با?د آن موضعات را ابتدا کشف و سپس رو? آن متمرکز شو?م.توص?ه شده ?ک چهارم وقت جلسه را مصاحبه گر با?د حرف بزند و سه چهارم مصاحبه شونده.توص?ه شده صحبت ها را ?ادداشت کن?د و مصاحبه شونده را نگاه کن?د.آمار? که آقا? دکتر ابوالعلائ? به نقل از سا?ت دکتر آلبرت محراب?ان درباره ارتباطات کلام? ارائه نمودند جالب است:7درصد پ?ام ها از طر?ق کلمات منتقل م? شوند،38 درصد لحن کلمه و 55 درصد زبان بدن(چشم و ...)چشم خ?ل? مهم است،گاه? انسان ها حرف نم? زنند ول? از نگاه آن ها خ?ل? چ?زها م? فهم?م.مصاحبه گر اگر مصاحبه شونده را نگاه نکند بس?ار اوضاع خراب است.نکته د?گر در مصاحبه اول هماهنگ? ب?ن اعضا? ت?م مصاحبه گر بود که خ?ل? خوب بود.در حرف همد?گر نم? پر?دند و مشخص بود به علت تجربه مصاحبه آن دو نفر با هم ، هماهنگ? خوب? ب?ن آن دو برقرار بود.بنابرا?ن در مصاحبه ها? چند نفر? ن?از به هماهنگ? ت?م مصاحبه کننده است.

از ا?ن مطالب که بگذر?م احتمالاً در مصاحبه فردا سوالات? نظ?ر سوالات مقابل را خواهند پرس?د؟ چرا م? خواه? به سازمان ما ب?ائ?؟چرا از سازمان قبل? ات جدا شد? و ?ا چه شغل? را دوست دار?؟

اگر از هرم مازلو ?اد? کن?م اول?ن ن?از ، ن?ازها? ف?ز?ولوژ?ک است که همان پرداخت ها? سازمان است.من ن?ز مانند عده ا? از افراد سازمان از آن دسته کارکنان? بودم که به علت محدود?ت چارت سازمان? در ابتدا مدرک تحص?ل? ام مورد پذ?رش سازمان نبود.بع از ?کسال مدرک ل?سانس مرا فوق د?پلم و بعد از مدت? با پ?گ?ر? ها? ز?اد تنها ?ک تفاوت تطب?ق به من تعلق گرفت و تا امروز که امروز است مدرک ل?اسن مرا نپذ?رفتند.بنابرا?ن اکنون دانشجو? فوق ل?سانس هستم که اصل مدرک ل?سانس را ازائه کرده ام و در س?ستم فوق د?پلم ثبت شده و به زعم همه روسا? قبل? ام از بهتر?ن کارشناسان مجموعه بوده ام که هر بار با رفتن من از پ?ششان بس?ار مخالفت کرده اند و نامه ها? عاطف? و ... بس?ار? برا?م ارسال کرده اند.چه فا?ده که آن ها در ذهنشان من را کارشناس قبول دارند ول? با?د حقوق ?ک کاردان به من تعلق گ?رد در حال?که بس?ار? از کارشناسان? که م? ب?نم بس?ار کمتر از من خروج? داشته اند و پرداخت بالاتر? به آن ها صورت م? گ?رد.از هم?ن جا تئور? انصاف نمود م? ?ابد.پرداخت به من و تلاش من ،برابر پرداخت همکارم و تلاش او ن?ست.

 دوم?ن  ن?از امن?ت بود و امن?ت ن?از طب?ع? انسان هاست.سازمان ها با?د ن?از امن?ت آدم ها?ش را تام?ن کند و اگر سازمان امن?ت ندهد کارکنان چه م? کنند؟خوب مسلماً به سراغ جا? د?گر? م? روند. امن?ت در مح?ط کار ا?ن طور تعر?ف شده است: نیاز به حمایت وثبات درحوادث روزمرة کار?.وقت? در نگاه خرد  در سازمان ها به شا?ستگ? ها? افراد توجه نشود و جا به جائ? ها? افراد بر اساس روابط س?اس? مد?ران و اصطلاحاً  بر اساس پارت? باز? باشد .م? گو?ند مد?ر? که کارمند خود را غافلگ?ر کند  مد?ر ن?ست با ا?نکه دوست ندارم از مد?ران قبل? شکا?ت? کنم ول? چون با موضوع مرتبط است م? نو?سم که خود من بارها دچار ا?ن حادثه شده ام.?ادم م? آ?د پروژه بس?ار خوب? را تازه تمام کرده بودم و بابت آن تشو?ق? درج در پرونده و اضافه کار تشو?ق? ن?ز از رئ?سم در?افت کرده بودم ول? ?ک ماه بعد و بدون اطلاع قبل?، رئ?سم در راهرو به من گفت "چون چارت سازمان اجازه فعال?ت دو نفر هم رشته را در ا?ن پست نم? دهد و همکارت آقا? ... برا? پذ?رش مدرک مشکل دارد شما با?د برو? تا او ب?ا?د و مشکلش حل شود" و من هم عل? رغم م?ل باطن? رفتم و آن رئ?س هم عوض شد و آن فرد هم نتوانست ب?ا?د. در نگاه کلان ن?ز مد?ران سازمان خود احساس امن?ت نداشته باشند ا?ن حس به ز?ر دستان ن?ز منتقل خواهد شد.در ا?ران متاسفانه از رده روسا به بالا س?اس? هستند و به هم?ن علت تغ??رات آنان ز?اد است.مثلاً در سازمان? که اکنون مشغول به کارم در ?کسال گذشته 3 مد?ر عامل آمده و رفته ، و ا?ن روز ها ن?ز بحث ورود مد?ر عامل جد?دبس?ار داغ است.در چن?ن سازمان? که با ورود هر مد?ر عامل ب?شتر مد?ران و روسا  و بعضا کارشناسان از کار بر کنار شدند و ?ا دچار تنزل شدند چه طور م? توان امن?ت را جستجو کرد.کسان? که م? خواهند امن?ت ز?ر دستان را تام?ن کنند خود دچار احساس عدم امن?ت هستند و آنقدر درگ?رند که د?گر جائ? برا? توجه به ن?از د?گران ندارند.

سوم?ن ن?از تعلق به گروه ها? سازمان? و ن?از به مشارکت بود.ا?ن ن?از با توجه به روح?ه من در سازمان برطرف شد.من به واسطه فعال?ت ها?م به سازمان شناخته شدم و در ت?م ها? کار? متعدد? عضو شدم.

چهارم?ن ن?از ،رعا?ت احترام بود.متاسفانه به دل?ل پائ?ن بودن سطح بلوغ کارکنان به علت ضعف در استخدام،آموزش و ... چون مح?ط کارگر? محسوب م? شود بس?ار? از کارکنان رعا?ت احترام همکاران خود را نم? کنند.به واقع جا? بس?ار? از آموزش ها حت? در مدارس خال? است.بارها گفته ام در سازمان ما چنانچه مشکل مکان?ک? در مجموعه ?ک مهندس مکان?ک پ?ش آ?د خوب بلد است ان را حل کند ول? چنانچه  همان مهندس مکان?ک بخواهد به ز?ردست،همکار همرده و ?ا مافوق خود انتقاد? کند بلد ن?ست.مثلاً م? د?دم ن?رو? تحت امر ?ک? از دوستان سرپرستم د?ر سر کار حاضر شد.آن سرپرست به جا? آنکه عمل کرد او را ز?ر سوال ببرد شخص?ت او را ز?ر سوال برد و ع?ن عبارت او چن?ن بود"تو چرا ا?نقدر ب? شعور? که ا?ن موقع م? آئ?؟" ا?ن فرهنگ غالب سازمان هائ? مثل شرکت کنون? ما است.

ن?از پنجم ن?از به رشد است.سازمان ما ن?ز برا? رفع ا?ن ن?از برنامه خاص? ندارد.سهم کارکنان در آموزش ها? سازمان عادلانه ن?ست.اصلاً آموزش سازمان برنامه ا? برا? ا?ن موضوع ندارد.کس? که پارت? دارد و قدرت دارد از آموزش ها? سازمان بهره م? برد و حت? بورس?ه تحص?ل? م? شود.مس?ر شغل? در سازمان ما مفهوم ندارد.سرپرست? دار?م که 10 سال است سرپرست است و بارها به او وعده ر?است داده اند ول? نشده است وکس? دار?م که به واسطه پارت? بهد از چند ماه رئ?س شده است.دلزدگ? خاص? برا? ارتقا ب?ن کارکنان ا?ن سازمان موج م? زند.

اتفاقاً در ?ک? از کلاس ها? دکتر ابوالعلائ?،ا?شان وقت? س?است ها? منابع انسان? شرکت ن?سان را بررس? کردند ، پنج س?است آن شرکت را با ن?ازها? هرم مازلو مرتبط دانستند:

1.شرا?ط خوب:چون م? خواهند بهتر?ن ها را جذب کنند و با سا?ر شرکت ها در ا?ن باره رقابت دارند،بهتر?ن مزا?ا را پرداخت م? کنند.

2.امن?ت.

3.مشارکت:آنجا به کارکنان خوب اطلاعات م? دهند تا مشارکت آن ها را به حداکثر برسانند و نظام پ?شنهادات آن ها بس?ار فعال و کارا م? باشد.

4.رفتار ?کسان و مشترک با همه کارکنان دارند و سع? م? کنند با هر چ?ز? طبقات? برخورد نکنند.

5.به ا?جاد شرا?ط آموزش? مساعد? برا? کارکنان اقدام نموده اند.

(ادامه دارد)

  • بهروز صمدی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی