وبلاگ شخصی بهروز صمدی

ادامه تجربه حضور در چند مصاحبه استخدام?

بهروز صمدی | يكشنبه, ۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۰۳:۳۶ ق.ظ | ۰ نظر

ا?نکه در صورت موفق?ت برا?  استخدام در آن شرکت ،چگونه با من برخورد خواهد شد را نم? دانم و در جلسه بعد? حتماً خواهم پرس?د که آن سازمان چه س?است? دارد؟مد?ران آمر?کائ? به د?د خوف و خطا اعتقاد دارند و به مباحث? چون رسم? کردن و ... اعتقاد ندارند و مد?ران ژاپن? بر عکس قابل?ت استخدام پذ?ر? بالائ? ا?جاد م? کنند وبه کارکنان امن?ت م? دهند و  در مقابل از آن ها وفادار? م? خرند.از لا به لا? صحبت ها? آن مد?ر در مصاحبه اول متوجه شدم که چند سال اول به صورت قرارداد? استخدام خواهم شد.البته 3 ماهه اول آزما?ش? و پس از تائ?د ، قرارداد سالانه خواهند بست ول? ا?نکه آ?ا پس از چند سال موضوع رسم? شدن و ?ا استفاده از سا?ر ابزارها نظ?ر وام سنگ?ن و ... را محقق م? سازند ?ا خ?ر نم? دانم.

در کل مصاحبه استخدام? 3 هدف دارد و وقت? موفق است که هر 3 هدف محقق شود:

1.آدم? که برا? استخدام مصاحبه کرد?م خوب بشناس?م و ا?نکه آ?ا ب?ا?د تو ?ا نه و بعد استخدام کن?م.

2.ما کمک کن?م تا فرد مقابل ن?ز سازمان را بشناسد و سازمان مناسب را انتخاب کند.

3.دقت کن?م تصو?ر خوب? از شرکت در ذهن افراد? که برا? مصاحبه آمدند درست کن?م.(مثلاً برخ? شرکت ها موقع خروج هد?ه کوچک? به رسم ?ادگار? م? دهند).

توص?ه شده وقت? کس? را استخدام م? کن?د بنا را رو? ا?ن بگذار?د که فرد ، پس از استخدام عوض نخواهد شد ول? بعد از آن با آموزش م? توان ا?ن کار را کرد.

ما سه جور مصاحبه دار?م:

1.مصاحبه ورود به سازمان.

2.مصاحبه ح?ن خدمت:زمان? که مجوز استخدام از ب?رون سازمان ندار?م و ?ک? از روش ها? بکارگ?ر? افراد،استفاده از کارکنان داخل سازمان است که ?ا خود کارکنان ابراز علاقه برا? بکارگ?ر? در قسمت د?گر? از سازمان م? شوند و ?ا خود واحد کارگز?ن? و مد?ر?ت ها? سازمان بنا به ن?از سازمان از افراد متناسب با مهارت ها?شان در جا? د?گر? استفاده م? کنند که مستلزم مصاحبه به ا?ن افراد است و ?ا ا?نکه اصلاً هدف استخدام از درون ن?ست بلکه هدف کسب  اطلاعات از کارکنان داخل سازمان برا? بهبود ،رشد و ا?جاد رضا?ت ب?شتر است.

3.مصاحبه خروج از سازمان:مصاحبه با افراد? که م? خواهند از سازمان خارج شوند و چون د?گر نگران? و ملاحظه خاص? ندارند راحت به ب?ان نقاط ضعف م? پردازند که بس?ار مهم است.بنابرا?ن م? با?ست پس از چند هفته فرد را دعوت نموده و سوالات? چن?ن بپرس?م:وقت? رفت? همکارانت چه احساس? داشتند؟عکس العمل مد?ر شما چه بود؟اگر چه کار م? کرد? نم? رفت?؟اگر سازمان برا? تو چه کار م? کرد نم? رفت?؟و ... .

3 تکن?ک برا? معتبر کردن مصاحبه توص?ه شده است:

1.مصاحبه را برنامه ر?ز? شده و با ساختار انجام ده?د.

2.مصاحبه را مبتن? بر شا?ستگ? و با کمک ?ک مورد مطالعه انجام ده?د و در زم?نه ها? مختلف سوال پرس?ده شود.

3.مصاحبه را رفتار محور برگزار کن?د ، ?ک فرض روان شناس? دارد که اگر بتوان از گذشته الگو کشف کن?د م? توان?د به آ?نده تعم?م ده?د.?عن? سوالات را با کل?مه "آخر?ن بار" شروع کن?د تا آدم ها نسبت به اتفاقات واقع? رخ داده صحبت کنند ، مثلاً بپرس?د آخر?ن بار? که ?ک ارباب رجوع عصبان? به شما مراجعه کرد چه کرد?د؟

توص?ه شده است سوالات مستق?م نپرس?د.منظور سوالات? است که جواب آن ها در خودشان است، مثلاً نظر شما در مورد کار ت?م? چ?ست؟ا?ن به مصاحبه شونده م? فهماند شما دنبال فرد? م? گرد?د که کار ت?م? بلد باشد و به شما جواب فرض? م? دهد.

توص?ه شده است سوالات پ?چ?ده و چند لا?ه نپرس?د.

توص?ه شده است حد الامکان سوالات 2 گز?نه ا? نپرس?د و مخاطب را محدود نکن?د.مثلاً در اوقات فراغت کتاب م? خوان?د ?ا ورزش م? کن?د؟سوال باز بپرس?د.

توص?ه شده است سوالات? را که با "اگر" شروع م? شود نپرس?د که به ا?ن سوالات"فرض?" م? گو?ند.اگر از آدم ها فرض? سوال بپرس?د ، آنها ن?ز جواب فرض? م? دهند.

توص?ه شده است در استخدام حتماً 4 سوال بپرس?د:

(SUCCESSES-INTINCTS-GROWTH-NEEDS) SIGN

ما در مصاحبه دنبال نشانه ها و علامت ها? استعداد افراد م? گرد?م.

S نماد موفق?ت و نشانه استعداد است.پس در مصاحبه با?د بپرس?م کجاها،در چه کارهائ?،چه دستاوردهائ? برا? شما موفق?ت به همراه داشته و بر عکس کجاها، شکست خورده و از پس چه کارهائ? بر ن?امده است.مثلاً بپرس?م وقت? به گذشته نگاه م? کن?، قله هائ? که به ?ادگار گذاشت?،آن موفق?ت ها چه بوده است؟

I نماد غر?زه است.نشان م? دهد فرد از انجام چه کارهائ? لذت م? برد و از انجام چه کارهائ? خسته نم? شود و از او بپرس?م اگر همه مشاغل دن?ا را به شما پ?شنهاد دهند کدام ?ک را انتخاب نم? کن?د؟از انجام چه کار? لذت م? بر?د؟

Gنماد رشد کردن و ?اد گرفتن است.منظور سرعت مرجع شدن در ?ک کار،سرعت ?ادگ?ر? و رشد.

Nنماد ن?ازها م? باشد.چ?ز? که دوست دارد داشته باشد ول? ندارد.با?د بپرس?د هدف بلند مدت و م?ان مدت شما چ?ست؟علاقه،آرزوها?ت،تما?لاتت چ?ست؟

سوالات مصاحبه 2 دسته شد:

1.سوالات اصل?.

2.سوالات پ?گ?ر?.

توص?ه شده است سوالات پ?گ?ر? نبا?د فراموش شود.مثلاً چرا کارت را عوض م? کن?؟فرد جواب م? دهد دنبال رشد م? گردم.شما م? پرس?د رشد ?عن? چه؟?ا بزرگ تر?ن موفق?ت شما چ?ست؟(سوال اصل?).حال سوالات پ?گ?ر?(به چه نتا?ج? رس?د?؟سهم شما در آن چه بود؟چه کسان? شرکت داشتند؟)

پرسش سوالات به مانند ق?ف باشد.سوال اصل? را مطرح نمائ?د(قسمت باز ق?ف) و ب?شتر سوالات پ?رامون آن را آن قدر پ?گ?ر? کن?د تا اطلاعات جامع کسب کن?د.

(ادامه دارد).

  • بهروز صمدی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی